Foto: Kaj Verner Sørensen

Ordinær generalforsamling 2010

Lørdag, den 18. september 2010, Aabenraa Sejl Club

Dagsorden:

Valg af dirigent
Mads Bendix vælges som dirigent

Formandens beretning
Formand Bente Holm Skylvad aflægger følgende beretning:

Kære deltagere ved dette års generalforsamling i LAD, dejligt at se Jer mødt.

Medlemstallet igennem det seneste år er ikke steget som vi kunne ønske os, specielt i Laser Standard har vi problemer med at holde gang i medlemstallet, men i Laser Radial og Laser 4,7 er der en pæn lille stigning som dog udlignes af faldende interesse for medlemskab som Laser Standard sejler.

Så vi har altså fortsat en udfordring i klassen med at tiltrække og fastholde sejlere der sejler eller ønske at sejler Laser. – og være en del af fællesskabet i Laser Association Denmark, underligt nok, men hvad er det der gør vi ikke kan tiltrække de mange sejlere der rent faktisk sejler Laser rundt omkring i klubberne. Er det måske på grund af vores kontingent eller måske fordi der rent faktisk ikke er en masse plads til fællesskab, går det hele for meget op i resultater og planlægning af alle de udenlandske stævner? eller hvad? Måske kan en ny hjemmeside og webmaster Flemming Rost skabe et større fællesskab ved at få jer til at sende nyheder hjem til hjemmeside. Den nye side som Flemming sendte den 23. August i år ser i hvert fald lovende ud, men da Flemming ikke rejser jorden rundt med Jer vil det nok kræve noget input for at siden kan være med til at være et samlingssted/fællesskab.

Kapsejladsmæssigt:
I 2010  afvikler vi alene 3 ranglistestævner i Danmark:

- Kragenæs Sejlklub den 14. 15. og 16. Maj
Aabenraa i denne weekend
Og næste weekend i Kerteminde

Og derudover har Kiel og Moos indgået som vigtige stævner til brug for vores udtagelse til EM og VM.

Beslutningen om alene at gennemføre 3 stævner i DK i 2010 var for mig personligt en svær beslutning da jeg finder stævnerne i DK vigtige for at kunne tiltrække nye sejlere i klassen, men kalenderen var umulig med EM, VM og World Cup og Europa Cup stævner lagt oven i hinanden tilmed med EM og VM adskilt for herre og damer, så sådan blev det i år, men det er ikke ideelt for skabe interesse for klassen.

Til næste år har Bønnerup Strand meldt sig på banen til at afvikle et stævne, hvis det kan koordineres sammen med E-jolle og Zoom. Det lyder hyggeligt synes jeg, men jeg ved også allerede nu at det kan blive svært at få koordineret med Jeres kalender.

Internationalt klarer i Jer fortsat godt, dog blev det ikke til så mange medaljer som sidste år, men Thorbjørn stod for en guldmedalje til U-21 Laser Standard VM- tillykke med det Thorbjørn.

Jeg ønsker jer held og lykke medaljehøsten i 2011.

Bestyrelsesarbejdet har i 2010:
Thorbjørn, Sarah og jeg var samlet nogle gange for at få udarbejdet nogle nye statutter til brug for LADS udtagelsesserie og den danske rangliste. De blev så efterfølgende vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling i Kerteminde, så det håber vi så på vil stille jer tilfreds, og sikre jer en så fair udtagelse som muligt.

Dernæst har Lars Hall som altid sørget for at i får fremsendt Jeres medlemskort når der er indbetalt, udarbejdet regnskab og budget. Lars har gjort et godt stykke frivilligt arbejde igennem nogle år, og har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker genvalgt men takker for denne gang. Tak for indsatsen Lars.

Gorm har primært i år været manden der sørgede for pølser og hygge i regnen i Kragenæs, Gorm har ligeledes meddelt at han synes han har gjort sit, så også en stor tak til Gorm for arbejdet, ikke mindst for de gode lejre du har været ansvarlig for nogle år. Tak for indsatsen Gorm

Jeg selv har i lighed med altid brugt mine kræfter på alle deadlinies og skriverier med ILCA og en smule DS.

Arbejdet i bestyrelsen med LAD skal favne vidt, vi skal favne over:

- Ungdomsklasse
- Bredde
International Elite
To OL klasser

Ingen anden jolleklasse skal magte så stor en opgave, det er svært – ja en balance for såvel Jer som etablerede sejlere som for bestyrelsen  -  men hvis vi gør vores bedste så kan vi ikke forlange ret meget mere.

Som alle tidligere år vil jeg afslutte min beretning med følgende:

Husk at I sejler i en af de mest udbredte joller i verden, det er ikke uden grund at Jeres sejlnummer starter med 198xxx eller deromkring. Den kan bringe Jer, hvorhen i vil, der sejles Laserstævner i hele verden, det er op til Jer.

Tak for 2010”

kommentarer/bemærkninger til formandens beretning:

I forbindelse med OL-udtagelsen, Mallorca muligvis ikke det bedste sted at afholde udtagelse i OL regi.

Maiken: Dialog vedrørende nyerhvervelse til klassen.

Kassererens beretning samt vedtagelse af budget
Regnskabet – se nedenfor – blev gennemgået.

Indtægter udgjorde samlet kr. 19.081,32, udgifter samlet kr. 9.610,54, hvilket giver et overskud på kr. 9.470,78, der til tillægges LAD’s formue. Formuen udgør herefter kr. 70.190,33.

Budgettet – se næste side – blev gennemgået

Ved uændret kontingent og uændret medlemstal forventes indtægter at udgøre kr. 18.200,00 og udgifter kr. 14.000,00, hvilket vil give LAD et overskud på kr. 4.200,00. Realiseres budgettet vil LAD’s formue udgøre kr. 74.390,33 ved udgangen af budgetåret.

Debat vedrørende gravering i forhold til budgettet. Skal LAD betale graveringen af diverse pokaler? Afstemning – Overbevisende JA.

Kontingentfastsættelse  for 2011: kr. 450,00

Kommentarer:
Sarah Gunni: Kagen skal spises af de nuværende sejlere ved overskud på tidligere kontingentbetaling.

Laser Association Danmark - Regnskab for 2009/2010 - budget for 2010/2011:
Budget
Resultatopgørelse: 2009/2010 2010/2011
Indtægter:
Kontingent 39 aktive á 450,00 kr. 17.550,00 0,00
Kontingent 40 aktive á 450,00 kr. 0,00 18.000,00
Kontingent 4 passive á 225,00 kr. 0,00 0,00
Jury Betaling 1.500,00 0,00
Kontingent i alt 19.050,00 18.000,00
Renter/øvrige 31,32 200,00
Indtægter i alt 19.081,32 18.200,00
Udgifter:
Hjemmeside 738,00 500,00
Diverse, møder 0,00 500,00
Gebyrer bank 325,00 500,00
ILCA kontingent i alt 4.475,84 5.000,00
Træningslejre 0,00 2.000,00
Laser`s corner 2.211,45 2.500,00
Præmier (halvmodeller)/gravering 1.821,00 1.000,00
Porto, kontorart. m.m. 39,25 2.000,00
Udgifter i alt 9.610,54 14.000,00
Årets resultat - overført til kapitalkonto 9.470,78 4.200,00
Balance 31.07.2010 31.07.2011
AKTIVER:
Giro 69.390,33 74.390,33
Kasse 800,00 0,00
70.190,33 74.390,33
PASSIVER:
Egenkapital primo 60.719,55 70.190,33
Årets resultat 9.470,78 4.200,00
70.190,33 74.390,33

Evt. Indkomne forslag
Der var Ingen indkomne forslag.

Forslag til den kommende sæsons aktiviteter
Der var ingen forslag til den kommende sæsons aktiviteter.

Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer
Lars Hall og Gorm Schierup ønsker at blive erstattet af nye kræfter i bestyrelsen.

Debat med følgende indhold:

Thorbjørn Schierup: Indlæg vedrørende  en ny struktur i bestyrelsen – større indflydelse fra sejlerne, eller fortsat primært forældrebestyrelse?

Svend Carlsen: Fortæller om hvad bestyrelsesarbejde består af.

Bente Skylvad: Tidsforbruget angående ILCA arbejde.

Diskussion – opfølgning på Thorbjørns spørgsmål – hvilke opgaver skal varetages og hvordan skal det struktureres.

Behøver ILCA-kontaktperson og formand være den samme?

Den grundlæggende holdning blandt deltagerne er at de helst skal varetages af sejlerne selv, dog er der en problemstilling angående erfaring med bestyrelsesarbejde blandt unge sejlere. Hvordan klares dette mest fordelagtigt?

Svend: Beretter om egen status i bestyrelsen, og overvejer at stoppe som medlem men dog fortsætte som markedsføringsansvarlig.

Muligvis 3 ledige pladser, dog reelt set kun 2.

Valg af formand:

Bente Holm Skylvad modtager opbakningen blandt medlemmerne af LAD og genvælges.

Valg af Kasserer:

Anett foreslår Gudrun Harboe som mulig kasserer, og hun vil gerne varetage posten, dog er hun ikke tilstede ved generalforsamlingen.

Ny(e) bestyrelsesmedlemmer muligvis varetagen af info og nyheder sammen med den ny hjemmeside.

Nogen der ønsker at blive valgt til bestyrelsen?

Maiken vil gerne indtræde i bestyrelsen.

Snak om hvad sejlerrepræsentanternes arbejdsområde har været i det forgange + om det er nødvendigt med sejlerrepræsentanter i fremtiden hvis ”blot” der vælges sejlere til bestyrelsen.

Gorm: Flemming Rost mulig kandidat til post i bestyrelsen,

Opfølgning på Flemming Rost’s mulig indtræden i bestyrelsen nu hvor han ligeledes er webmaster.

Flemming fortæller om den ny hjemmeside samt mulighederne i det nye site. Vigtigt at sejlerne er aktive da det skaber liv på hjemmesiden, derved gøres den mere attraktiv. Flemming afviser dog at indgå i bestyrelsen på nuværende tidspunkt.

Ingen indvindinger mod Maiken Schütts indtræden i bestyrelsen og hun er nu indtrådt i denne.

Thorbjørn: Begrebet sejlerrepræsentanter bør afskaffes og i stedet bør en anden sejler indgå/indtræde i bestyrelsen.  Laser Standard. Thorbjørn vil helst ikke fortsætte og ser helst en anden sejler.

Gorm foreslår Michael Hansen som ny Laser Standard repræsentant i bestyrelsen.

Michael spørger til arbejdsopgaverne i bestyrelsen.

Bente fortæller om arbejdsopgaverne i den forbindelse.

Sarah fortæller hendes holdning vedrørende sejlerrepræsentant kontra bestyrelsesmedlem. Sejlerrepræsentant varetager klassens holdning, hvorimod et bestyrelsesmedlem varetager klassens og egne holdninger.

Bente ”definerer” hvad de forskellige begreber indebærer.

Svend bakker op om Michaels kandidatur til bestyrelsen, taler om hans fremragende kvaliteter.

Michael accepterer ”indstillingen” til bestyrelsen og han indgår nu som bestyrelsesmedlem.

Sarah snakker om hendes aktivitet vedrørende LAD.

Maiken opfordrer Sarah til at fortsætte med at være en del af LAD's bestyrelse.

Thorbjørn mener hans opgaver som tidligere sejlerrepræsentant bør varetages af Michael.

Bente ridser den grundlæggende holdning op om at de nye sejlerbestyrelsesmedlemmer ligeledes foretager de tidligere sejlerrepræsentanters opgaver.

Den ny bestyrelse med et ”ekstra” medlem i form af Michael Hansen har en acceptabel størrelse.

Konklussion – ny bestyrelse:

Bente Holm Skylvad, formand

Svend Carlsen, rekrutteringsansvarlig – senior

Ketty Christiansen, rekrutteringsansvarlig – ungdom

Gudrun Harboe, kasserer

Maiken Schütt, samtidig sejlerrepræsentant for Laser Radial

Michael Hansen, samtidig sejlerrepræsentant for Laser Standard

Eventuelt

Annett:  Hvad bør den nye bestyrelse arbejde med i det kommende år?

Ketty: Omtaler problematikken vedrørende logistik og transport til stævner.

Maiken: Der er en potentiel  trailermulighed i KDY

Annett: Mener der bør laves et kartotek over mulige Laser-trailere.

Der findes åbenbart mange ledige lasertrailere rundt i de forskellige egne af landet.

Opbakning til kartotekordning.

Gorm spørger ind til implementeringen af den ny hjemmeside.

Flemming Rost fortæller om flytningen og fortæller at han behøver et medlem af bestyrelsen som kontaktperson i forbindelse med implementeringen af den nye hjemmeside.  Maiken vil gerne melde sig, selvom hendes hjemmesideerfaring er minimal. Flemming fortæller endvidere hvor billig den nye hjemmeside er.

Flemming: Vedrørende transport af Laserjoller. Tag i Bauhaus og køb en trailer, skrald denne og du har en god lasertrailer.! Pris ca. kr. 8.500,00

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – send Lasertrailere til kartotek.

Sarah Gunni: Træningslejr, snakker om muligheden for at aktivere flere Lasersejlere ved at indføre et sjovt koncept således at både de nye og de gamle Lasersejlere kunne mødes til en lejr og holde klassen samlet.

Bente: Fredericia sejlklub har tilbudt at afholde træningslejre. Kraftcenter styring vs. LAD styring. Er det fint med kraftcenterstyring af de tænkte LAD-lejre, hvad er behovet.?

Maiken foreslår mulighed for flere sejladser på færre tid.

Annett: Man bør sende diverse lejrinvitationer til zoom8 klubben og andre naturlige rekrutteringskilder  – artikler vedrørende DM.

Slut på generalforsamling 2010 – Magnus Kjældsø


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler