images

Invitation til ordinær generalforsamling 2018 i Laser Association Denmark


Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM - i Sønderborg.
Regnskabet for det afsluttede regnskabsår og budget for næste år vil blive offentliggjort efter regnskabsårets afslutning.


Generalforsamlingen afholdes lørdag den 15. september 2018 kl. 19.30,
i Sønderborg Yachtklubs klubhus, Marina Allé 12 , 6400 Sønderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år) – ikke relevant
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Link til regnskab


På vegne af bestyrelsen
Michael Faubel
formand