Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM - i Rungsted.

Regnskabet for det afsluttede regnskabsår og budget for næste år er nu klar - hent det her.


Generalforsamlingen afholdes lørdag den 2. september 2016 kl. 18.30 – efter fællesspisning,
i KDY's klubhus, 1. sal, Rungsted Havn 42 , 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
  a.)Bestyrelsen forslår vedtægtsændring til § 13 Bestyrelsen, således at der kan vælges ved siden af formand og kasserer 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer samt to sejler repræsentanter til bestyrelsen (se vedhæftet dokument)
 6. Valg af formand (i lige år) – ikke relevant
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.
Under punkt 3 fremlægges årsrapporten for LAD.

På vegne af bestyrelsen
Michael Faubel
formand